Изпълние на договори

There are no translations available.

1. Указания на ДФЗ по ЗОП
2. Указания за сключване на анекс към договори по ПРСР
3. Образец 1-Декларация опис на приложените документи
4. Образец 2 -Обзорна таблица
5. Заменителна таблица при промени в СМР-за общини
6. Списък на планираните обществени поръчки
7. Описателен документ към Списъка на обществените поръчки
8. Процедура на ДФЗ за предварителна проверка и проследващ контрол по ЗОП
9. Инструкция за определяне на финансови корекции на ОП на проекти по ПРСР