ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОМЕНИ В СМР

На основание чл. 22 от Наредба № 23 от 18.12.2009 г на МЗХ, Сдружение „Местна инициативна група – Тунджа” организира обществено обсъждане за промяна в Стратегията за местно развитие /СМР/ на МИГ – Тунджа - прехвърляне на средства между  мерките, промяна в заложените индикатори и финансовите параметри на проектите.
Общественото обсъждане ще се проведе в  на 19  април 2013 г ( петък), от 15.00 часа в Конферентната зала на хотелски комплекс „Ямболен”, лесопарк „Бакаджик”
Общественото обсъждане е инициирано УС на МИГ-Тунджа във връзка със слабия интерес и наличието на средства по мярка 123 „Добавяне стойност към земеделски и горски продукти” и 311 „Разнообразяване  към неземеделски дейности” и възможността  за тяхното прехвърляне в бюджета на мерки, където има недостиг на средства и заявен интерес от потенциални бенефициенти. Ще бъде обсъдено и предложението за прехвърляне на  неусвоени средства от мярка 313 „Насърчаване на туристическите дейности”   и  мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места  към мярка 321  „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”, както   и  увеличение на максималната стойност на един проект, подаван от община «Тунджа»  по мярка 321  от левовата равностойност на  120 000 евро, на левовата равностойност на 200 000 евро.
На публичното обсъждане ще бъде представено изпълнението на Стратегията по цели, приоритети и мерки, като на присъстващите ще бъде дадена възможност да отправят предложения и дискутират относно прехвърлянето на бюджети по мерките, промените в заложените индикатори и промени във финансовите параметри на проектите, подавани към СМР на МИГ-Тунджа
Писмени становища и предложения по темата на обсъждането могат да се подават и изпращат  и в срок до 17:00 часа на 18 април  2013 г. в офиса на МИГ –Тунджа, село Генерал Инзово, ул.Опълченска № 2, ет.2 и на e-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it .
Каним всички заинтересовани страни – представители на публичния, стопанския и нестопанския сектор от територията на МИГ-Тунджа да участват  в общественото обсъждане.
                                                                               УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
                                                                               НА  МИГ-ТУНДЖА