The News

Процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077

There are no translations available.

СНЦ „МИГ –Тунджа”,  с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални  и здравни услуги и  по-добра пригодност за заетост”

Read more...

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

There are no translations available.

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ПОДБОР НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG06RDNP001-19.249 МИГ-ТУНДЖА МЯРКА 7.2 „ИНВЕСТИЦИИ СЪЗДАВАНЕТО  ПОДОБРЯВАНЕТО ИЛИ РАЗШИРЯВАНЕТО НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ МАЛКА ПО МАЩАБИ  ИНФРАСТРУКТУРА”. С решение на Управителния съвет на МИГ-Тунджа от 14.06.2019 година е одобрен оценителния доклад на Комисията за подбор на проектни предложения по процедура  BG06RDNP001-19.249 МИГ – Тунджа – мярка 7.2 „Инвестиции  в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура”към Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа. В рамките на първия краен срок за прием по  процедурата са постъпили шест  проектни предложения. Едно проектно предложение не е допуснато до етап техническа и финансова оценка поради несъответствие на етап административно съответствие и допустимост. Одобрени са пет проектни предложения. Размерът на   одобрената  безвъзмездна финансова помощ е  862 322,15 лева лева.

Read more...

 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА МИГ-ТУНДЖА

There are no translations available.

Във връзка със стартиралия прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа  по процедура BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура МИГ-Тунджа организира информационна среща

Read more...

 

Процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.072

There are no translations available.

МИГ Тунджа, с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти BG05M9OP001-1.072 „МИГ Тунджа - Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, трайно безработни и лица, отдалечени от пазара на труда чрез местни инициативи за заетост“

Last Updated (Saturday, 08 June 2019 05:50)

Read more...

 

ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА МИГ-ТУНДЖА

There are no translations available.

Във връзка със стартиралия прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Тунджа  по процедура BG06RDNP001-19.249 МИГ-Тунджа Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура МИГ-Тунджа организира информационна среща

Read more...

 
More Articles...
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
382369
TodayToday78
YesterdayYesterday245
This WeekThis Week323
This MonthThis Month7801
All DaysAll Days382369