ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ

There are no translations available.

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 12 февруари 2020 г. от 16.00 часа в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 - Заседателна зала на община „Тунджа”

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ     „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА-ТУНДЖА”

 Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Тунджа” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на 12 февруари 2020 г. от 16.00 часа в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 - Заседателна зала на община „Тунджа” при следния

 

                                                             ДНЕВЕН РЕД:

 

  1. 1.Доклад за дейността на УС на СНЦ „МИГ-Тунджа” през 2019 година;
  2. 2.Приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ-Тунджа” за 2019 година;
  3. 3.Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ-Тунджа” през 2019 година;
  4. 4.Приемане на Годишен доклад по чл.51 ал.2 т.”а” от ПМС 161 от 4 юли 2016 г.                 за 2019 година за отчитане на изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ-Тунджа по подмярка 19.2.”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за Водено от общностите местно развитие”
  5. 5.Вземане на решения за промени в Устава на СНЦ „МИГ-Тунджа”;
  6. 6.Промени в състава на Управителния съвет на СНЦ „МИГ-Тунджа”:

- избор на нов Управителен съвет,

- избор на председател на Управителния съвет

- избор на заместник председател на Управителния съвет

  1. 7.Определяне размера на годишния членски внос за 2020 година;
  2. 8.Приемане на бюджета СНЦ „МИГ-Тунджа” за 2020 година;.
  3. 9.Други    

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 ал.(2) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

 

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА МИГ-ТУНДЖА:               (П)

                                                                              СТАНЧО СТАВРЕВ        

Last Updated (Monday, 03 February 2020 18:06)

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
379779
TodayToday330
YesterdayYesterday356
This WeekThis Week2424
This MonthThis Month5211
All DaysAll Days379779