Процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077

There are no translations available.

СНЦ „МИГ –Тунджа”,  с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални  и здравни услуги и  по-добра пригодност за заетост”

Процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077

СНЦ „МИГ –Тунджа”,  с финансовата подкрепа на ОП РЧР, обявява процедура за подбор на проекти № BG05M9OP001-2.077 МИГ Тунджа „Активно приобщаване с оглед насърчаване на равните възможности, подобряване достъпа до социални  и здравни услуги и  по-добра пригодност за заетост”
Процедурата е във връзка с изпълнението на Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет 2: „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за периода 2014-2020 година
Проектите ще се изпълняват на територията на МИГ- Тунджа.
Дейностите, които ще получат подкрепа включват:
•    Предоставяне на услуги за семейства с деца (включително деца с увреждания), услуги по превенция (семейно консултиране, превенция на изоставянето и други) и на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани между секторни услуги в общността или в семейна среда;
•    Реализация на интегрирани подходи за мотивиране и насърчаване    участието на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими членове на семейства /деца, включително с увреждания, възрастни хора, зависими от грижа, пълнолетни лица с увреждания;
•    Подкрепа за намиране на работа и подобряване достъпа до заетост на хората с увреждания в трудоспособна възраст чрез интегрирани комплексни мерки и предоставяне на подкрепящи услуги, вкл. в общността;
•    Подобряване достъпа до здравеопазване и промоция на здравето, в т.ч. чрез целеви действия, насочени към уязвими групи;
•    Местни социални дейности за социално включване.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg на https://www.tundzhaleader.org към документите по процедурата.
Процедурата е с един краен срок за подаване на проектни предложения, както следва: Краен срок за подаване на проектни предложения: 02 август 2019 г., 17:00 часа
Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път като се използва Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020) - https://eumis2020.government.bg

 
Български (България)English (United Kingdom)
Banners
Banner
Banner
Banner
Banner
Visitors Counter
312402
TodayToday190
YesterdayYesterday319
This WeekThis Week509
This MonthThis Month5856
All DaysAll Days312402